شیر سینک

راسان شبنم ( شاوری ) سینک
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی شاوری راسان مدل‏ شبنم

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ شبنم، اهرمی راسان پرافتخار ترین تول..

5,090,000 ریال

شیر سینک ظرفشویی اهرمی شاوری شلنگدار راسان مدل سارینا طلامات
شیر سینک ظرفشویی شاوری راسان مدل سارینا طلامات

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ سارینا طلامات ، اهرمی و طلایی رنگ ..

8,810,000 ریال

شیر سینک ظرفشویی اهرمی شاوری شلنگدار راسان مدل سارینا
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی شاوری راسان مدل‏ سارینا

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ سارینا ، اهرمی و کروم رنگ راسان..

7,670,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ سورن
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ سورن

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ سورن ، اهرمی و کروم رنگ راسان پ..

4,010,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی فنری راسان مدل‏ باران فلت
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی فنری راسان مدل‏ باران فلت

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ باران فنری فلت ، اهرمی و کروم رنگ ..

5,720,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی فنری راسان مدل‏ باران
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی فنری راسان مدل‏ باران

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ باران فنری ، اهرمی و کروم رنگ ر..

4,770,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی دومنظوره راسان مدل‏ راشل ( تصفیه دار )
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی دومنظوره راسان مدل‏ راشل ( تصفیه دار )

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ راشل فنری دومنظوره ، اهرمی و کروم ..

8,840,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ موج
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ موج

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ موج ، اهرمی و کروم رنگ (با قابلیت استف..

2,360,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی دیواری اهرمی راسان مدل‏ درنا
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی دیواری راسان مدل‏ درنا

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ درنا دیواری ، اهرمی و کروم رنگ ..

2,950,000 ریال

راسان افسون سینک
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ افسون

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ افسون ، اهرمی و کروم رنگ راسان ..

2,110,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی شاوری اهرمی راسان مدل‏ مروارید
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی شاوری راسان مدل‏ مروارید

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ مروارید ، اهرمی و کروم رنگ راسا..

4,440,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ درنا
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ درنا

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ درنا ، اهرمی و کروم رنگ (با قابلیت..

2,430,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ سارینا طلایی
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ سارینا طلایی

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ سارینا ، اهرمی و طلایی رنگ راسان پر..

5,610,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ سارینا
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ سارینا

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ سارینا ، اهرمی و کروم رنگ راسان..

4,660,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ شبنم
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ شبنم

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ شبنم ، اهرمی و کروم رنگ راسان پ..

3,730,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ لمسی
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ لمسی

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ لمسی ، اهرمی و کروم رنگ راسان پرافت..

14,090,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ مروارید
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ مروارید

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ مروارید ، اهرمی و کروم رنگ راسان پر..

2,430,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ پارمیس
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ پارمیس

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه اهرمی راسان مدل‏ پارمیس ، کروم رنگ و با قابلیت اس..

2,970,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ نگین
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ نگین

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ نگین ، اهرمی و کروم رنگ (با قابلیت است..

2,820,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ تیتانیوم
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ تیتانیوم

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ تیتانیوم ، اهرمی و کروم رنگ راسان پ..

4,590,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ مینیاتور
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ مینیاتور

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه اهرمی راسان مدل‏ مینیاتور ، کروم رنگ راسان پرا..

4,360,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ سورنا
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ سورنا

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه اهرمی راسان مدل‏ سورنا ، کروم رنگ راسان پرافتخ..

3,780,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ تندیس
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ تندیس

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه راسان مدل‏ تندیس ، اهرمی و کروم رنگ راسان پراف..

3,510,000 ریال

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی اهرمی راسان مدل‏ لوتوس
‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی راسان مدل‏ لوتوس

‏شیر‏ ‏سینک‏ ‏ظرفشویی آشپزخانه اهرمی راسان مدل‏ لوتوس ، کروم رنگ راسان پرافتخ..

4,410,000 ریال

نمایش 1 تا 24 از 41 (2 صفحه)

شیر سینک ظرفشویی از آن دسته تجهیزات آشپزخانه است که در عین کاربرد فراوان و نقش حیاتی که دارد، چندان در کانون توجهات قرار نمی گیرد. دقت در انتخاب یک شیر سینک ظرفشویی مناسب و با کیفیت، نه تنها شما را از پرداخت هزینه های خرید مجدد و یا تعمیرات آن تا سالها بی نیاز می نماید؛ بلکه یک شیر سینک خوش ساخت، باکیفیت تولید بالا و دارای طراحی چشم نواز می تواند زیبایی سینک ظرفشویی و آشپزخانه را دوچندان نماید. شیرآلات راسان، شیرآلات قهرمان، شیرآلات کی دبلیو سی KWC، شیرآلات اوج و برندهایی معتبر از این دست می توانند از گزینه هایی مطمئن برای انتخاب شیر سینک ظرفشویی مورد نظر شما در کابین کالا باشند.

7 روز ضمانت بازگشت ضمانت اصالت کالا تضمین بهترین قیمت پرداخت در محل ارسال سریع

پرداخت وجه از طریق درگاه پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

212 89 021-770 تلفن تماس

گوگل+ کابین کالا کابین کالا در تویتر کابین کالا در فیس بوک کابین کالا در اینستاگرام کابین کالا در آپارات کابین کالا در تلگرام

 

فروشگاه اینترنتی کابین کالا، انتخاب و خرید هوشمند

کابین کالا مرجع تخصصی، نمایشگاه و فروشگاه بزرگ اینترنتی لوازم و تجهیزات آشپزخانه در ایران از سال 1392 فعالیت خود را آغاز نمود. جدیدترین کالاها در این صنعت با تنوعی بی‏ نظیر از برند هایی مانند اخوان، استیل البرز، لتو، کن، مس، تابان، قهرمان و راسان در گروه‏‏ های مختلف ماننده اجاق گازهای صفحه ای، هود آشپزخانه، سینک ظرفشویی، فر و مایکروویو، ماشین ظرفشویی، شیرآلات سینک و غیره در کابین کالا عرضه می‏‏‏ شوند. کابین کالا همراه مشتریان در فرآیند خرید می باشد و نهایت تلاش خود را می‏‏کند تا بهترین کالا و بهترین خدمات را به مشتریان خود ارائه کند.

 

  کابین کالا عضو انجمن کسب و کار اینترنتی بانک پاسارگاد خرید امن با درگاه بانک پاسارگاد خرید امن با درگاه بانک ملت